ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާއި ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރ.އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ރ.މަޑުއްވަރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ.

 

 

ސްކޫލްގެ މި އާއިމާރާތުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގެ އިތުރުން 8 ކުލާސްރޫމް ހިމެނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.