އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

Application form set 16th OCTOBER 2021

 

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދައްކާނެ ގޮތުގެ މެނުއަލް

Bandeyri pay manual

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

Inthihaabah kurimathilumah iulan kurun – R. Maduvvari, Hdh. Neykurendhoo, N. Kendhikulhudhoo, N. Magoodhoo

 

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

E11 Voters Registry