މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

މަގުކޮނުމުގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ


ފެނުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން މަގުމަތީގައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަގުކޮނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

12   ޖަނަވަރީ  2020