މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ދިރާގު ފައިބަރ ޕްރޮމޯޝަން އާއި ގުޅޭ


ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް މިރަށުގައި ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަން 2020 ޖަނަވަރީ 14 ން 16 އަށް ކުރިއަށްދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން އައުޓްލެޓް މިހާރު ޤާއިމްވެފައި ހުންނާނީ ނިއު ހޯޕް ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތީގައެވެ.
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.
15 ޖަނަވަރީ 2020