މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

އިޢުލާން


މިކައުންސިލުން ކުލީ ބިމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ކުލި ދައްކާފައިނުވާ ބިންތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ނޯޓިސް ފޮނުވައި، އެމުއްދަތުގައިވެސް ކުލި ދައްކާފައި ނުވާތީ، ތިރީގައިމިވާ ބިންތަކަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މިހާރު ވާނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ.

  1. އުދަރެސްގެއާއި އިންވެގެން އުތުރަށް އޮތް ބިން
  2. ފެންކުރިގެއާއި އިންވެގެން ދެކުނަށް އޮތް ބިން
  3. އުތުރުފަރާތުން N5 ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

23 ޖަނަވަރީ  2020