މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ދޫކުރުން


ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރ ސްކޫލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި 28 ޖަނަވަރީ 2020 އިން 07 މާރޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި 01 ފެބުރުވަރީ 2020 އިން 31 މާރޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންވެގެން އޮތް ވޮލީކޯޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

28   ޖަނަވަރީ   2020