މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން


މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕަކާއި، 1 ޓަނުގެ ރަށު ޕިކަޕް / ބަގީ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތަފްޞީލްތާރީޚްގަޑިތަން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން13 ފެބުރުވަރީ 2020 ، ބުރާސްފަތި13:00ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމް
ބިޑު ހުށަހެޅުން20 ފެބުރުވަރީ 2020 ، ބުރާސްފަތި13:00ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580026 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

30  ޖަނަވަރީ   2020