މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި މަޢާފްކުރުމާއި ގުޅޭ


ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މިވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިކަމުން މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިންތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ތެރެއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާއި މެއި މަހުގެ ބިމުކުލި މަޢާފްކުރުމަށް މިކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2020