މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ތަކެތި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ފިހާރަތަށް


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން އެއްވެއުޅުމާއި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެއުޅުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޢާއްމު ކާބޯތަކެއްޗާއި މުދާ ގޭގެއަށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ،  ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މިރަށުގެ ފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

#ފިހާފައިގެ ނަންޑެލިވަރކޮށްދޭ ބާވަތްތައްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ނަމްބަރުތައްޑެލިވަރކޮށްދޭ ގަޑިތައް
 

1

ލޫލިއަމްޢާއްމު މުދާ9702616

9700959

7825088

6:00 – 12:00

13:30 – 15:00

16:00 – 18:00

20:00 – 22:00

2ބިނާޓްޢާއްމު މުދާ7748694

9919887

7439643

9:00 – 11:00

13:00 – 15:00

16:00 – 18:00

20:00 – 22:00

3ފެހިފަންވަތްޢާއްމު މުދާ7439367

9422990

7:00 – 12:00

13:00 – 15:00

16:00 – 18:00

20:00 – 22:00

4ސިނާއީޢާއްމު މުދާ9979438

7611919

7911014

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

20:00 – 22:00

5ރޭސްކޯޢާއްމު މުދާ7861417

9823737

7:00 – 12:00

13:00 – 15:00

16:00 – 18:00

20:30 – 22:00

6ވައިޓްޑޯވްކާޑުގެ ބާވަތްތައް / ޢާއްމު މުދާ / ގޭސް9703571

7829705

8:30 – 11:30

13:30 – 16:00

7ތިންހިޔަ މާރޓްކާޑުގެ ބާވަތްތައް / ޢާއްމުމުދާ994846414:00 – 16:00
8ޕްލަސްމޯޢާއްމު މުދާ78927048:30 – 11:30

13:30 – 16:30

9ފާތިނާ ސްޓޯރޢާއްމު މުދާ9518751

9955929

9955959

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

16:00 – 18:00

20:00 – 22:00

10ފައްތިޔާކާޑުގެ ބާވަތްތައް / ޢާއްމު މުދާ7269617

9488977

9751471

7:00 – 12:00

13:30 – 15:00

16:00 – 18:00

20:00 – 22:30

11ޖަމައިމާޢާއްމު މުދާ9920114

9925903

9950114

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

20:00 – 22:00

 

12މިޝްރަފްކާޑުގެ ބާވަތްތައް / ޢާއްމު މުދާ7943039

9722586

9178596

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

16:00 – 17:30

20:00 – 22:00

13ފަރިގޮމަޢާއްމު މުދާ9886668

7788310

9:00 – 12:00

14:00 – 15:00

16:30 – 18:00

20:30 – 22:00

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2020