މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއިގުޅޭ


ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ  ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ރިޕޯޓާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2020 ޖުލައި 24 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 20:30 ގައި ކައުންސިލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް (އިރުވެލި މާލަމުގައި) އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

24 ޖުލައި 2020