މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ


1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދުގެ  (27 ރަމަޟާން 1441، 20 މެއި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ) 18:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ މާދަމާ އަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ އެންމެ ފަހު ރަސްމީ ދުވަހަށް ވާތީއާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ ކުރިން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިންވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަމުން އައިގޮތަށް ތިރީގައިވާ އެކައުންޓަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ފައިސާޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 001-700482-7717 (1349 ރެވެނިއު 1)

ވައިބަރ ނަންބަރު:     7939355

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ދައްކަވަންޖެހެނީ 2.4 ކިލޯގެ ހަނޑުލުގެ ނުވަތަ ފުށުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ޢަދަދު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20    މެއި   2020