މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމާއި މަޑުއްވަރީގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނޫން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ މިކަމަކީ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކަލަކަށްވެ އަދި ނުޤަވާޢިދުން ރާއްޖެ އައިސްތިބި ބިދޭސީންނަށްވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަޑުއްވަރީއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމާއި ގެންގުޅުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާންވީ އުސޫލެއް މިވަނީ ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2020 އަހަރުގެ 28 ވަނަ ޖަލްސާއިންނެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20   ޖުލައި  2020