މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރ. މަޑުއްވަރި، ދޮންވެލި ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން


ރ. މަޑުއްވަރި ” ދޮންވެލި ” އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ގޭގެ ވެރިފަރާތުންވަނީ މިކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފައެވެ. މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 2020 އޮގަސްޓު 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20  ޖުލައި 2020