މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކުނިކޮށްޓަށް ކުނިޖަމާކޮށް ކުނިނައްތާލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


މިރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމާއި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތްކުރާނީ ކުނި އުފެދޭ ތަންތަނުން ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ނަގައިގެންނެވެ. ކުނި އުފެދޭ ތަންތަނުން ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީގެ ޢަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކުން މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލްތާރީޚްގަޑިތަން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020،  އާދިއްތަ13:30ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ބީލަން ހުށަހެޅުން24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ބުރާސްފަތި13:30ކައުންސިލް އިދާރާގައި

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2020