މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

މިސްކިތްތައް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާކަން އެންގުން


މަސްޖިދުލް ޢުލާ އާއި މަސްޖިދުލް އަމާނާގައި ކުރަން ހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އަމިއްލަފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. ފަރުޟު ނަމާދު ވަޤުތު ނޫން ވަޤުތުތަކުގައި ދެ މިސްކިތުގައިވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2020