މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން


މިރަށު އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހިންގާ، ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްވަނީ ރާވާފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން، ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑް ނަމްބަރާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް 7546042 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އެހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020