މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ސާފުކުރުން


މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހާއި ދަރާއި އެހެނިހެންވެސްތަކެތި ނަގައި ބިން ހުސްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބިމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ، 2020 އޮކްޓޫބަރު 27 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެތަކެތި ނެގުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ނުނަގާ އެބިމަށް ދޫކޮށްލާ ތަކެއްޗަކީ، ވެރިއަކު ނެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ބަލައި އެތަކެތި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20 އޮކްޓޫބަރު 2020