މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ދޫކުރުން


އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ހަވީރު ބޭއްވުމަށް  2020 ނޮވެމްބަރ 11  ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ން ރޭގަނޑު7:00ށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ 2020