މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ގައު ކުނޑިއުކާލުމާގުޅޭ


ރަށުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން އުފެދޭ ގައުކުނޑި އުކާލުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަށުގެ ހުޅަނގުއުތުރު ފަރާތުގައި ކުރިން ހަދާފައިވާ މަސްކޮށި އޮތް ސަރަޙައްދެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް އެނޫން ސަރަޙައްދުތަކަށް ގައުކުނޑި އުކާލަމުންދާކަން މިކައުންސިލަށްވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.
ވީމާ، ގައުކުނޑިއެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ފިޔަވާ އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ގައުކުނޑި ނޭޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
19 ނޮވެންބަރު 2020