މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ދެކުނުފަރާތު ބަނދަރު ހުސްކުރުމާއިގުޅޭ


މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ދެނުކުފަރާތު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ތަކެތި ނަގައި ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުންވަނީ މިކައުންސިލްގައި އެދިފައެވެ.

ވީމާ، ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ހެދުމަށް ކޮނެފައިވާ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އެންމެހާ އޮޑިދޯނިފަހާރައި، މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އެހެލާފައިވާ އޮޑިދޯނިފަހަރާއި، ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި 2020 ޑިސެންބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ  ނިޔަލަށް ނަންގަވައި ހުސްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

03 ޑިސެންބަރު 2020