މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ


ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޢުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް، ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުން މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ “ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ” ޕުރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ 9776828 އަށް ގުޅުއްވާ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

06  ޖަނަވަރީ 2021