މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ނީލަންކިޔުން


މިކައުންސިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

#

ގަޑި

ތަން

ދުވަސް

ފުރަތަމަބައި

ހެނދުނު 9:00

އިރުމަތީ އަވަށު ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް

16 ޖަނަވަރީ 2021 (ހޮނިހިރު)

ދެވަނަބައި

ހަވީރު 16:00

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

16 ޖަނަވަރީ 2021 (ހޮނިހިރު)

ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން، ތަކެތި ގެންދަންވާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާތާ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ސަރަހައްދު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނަގައި ސާފު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަލުން އެތަކެތި ނީލަންކިޔޭނެއެވެ.

ވިމާ، ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ޢިއުލާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.