މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއިގުޅޭ


ކައުންސިލްގެ2020  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓް އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2021 ފެބުރުވަރީ 26 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

22 ފެބުރުވަރީ 2021