މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރަމަޟާންމަހު ކުނިއުކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް


ރަމަޟާންމަހު ކުނިއުކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު، ހޯމަ، އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން 10:00ށް ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

މި ބަދަލާއިގުޅިގެން ކުނިއުކާލުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އަދި  ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން ކުރިން ކުނިއުކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކުނިއުކާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.