މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމާގުޅޭ


 

މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 372 ޕަކެޓް ކަދުރު ވަނީ މިކައުންސިލަށް ލިބިފައެވެ. ވީމާ، 2021 އޭޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 އޭޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން 13:00 އަށް ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ކަދުރު ދޫކުރާނީ މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ޕެކެޓެއްގެ އުޞޫލުންނެވެ. ކަދުރު ބަލާ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަލާ އަންނަ މީހާގެ އައިޑީކާޑު ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

20 އޭޕްރީލް 2021