މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން


 

2021 ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން، މިކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ، ހަލަވެލިއާގެ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޝްރަފް އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.