މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން


ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހަށް (2022 ން 2026 އަށް) ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް 2021 ޖުލައި

16 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މިބައްދަލުވުމުގައި މަޑުއްވަރީގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެންމެހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ނަންބަރު: (IUL)308/2021/41