މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުން


 

ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހަށް (2022 ން 2026 އަށް) ތައްޔާރުކުރާ ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2021 އޮގަސްޓް 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރެއަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައެވެ.

 

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުންއެދި މަޑުއްވަރީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

15 އޮގަސްޓު 2021