މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ ޢާންމުކުރުން


މިއިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރ، މިއިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކުރީމެވެ.

 01  ޑިސެންބަރު 2021