މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޢާންމުޤަވާޢިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިންކްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް 2022 ޖަނަވަރީ 07 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އެންމެހާ އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމް: my.forms.app/form/61c175ac0dcc8e38c7ce1167