މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ރުކުމަޑި ބޭސް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ


ރަށުގެ ރުށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރުކުމަޑީގެ ބަލި ނައްތާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރުން މިކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ރުކުމަޑި ބޭސް، 2022 ފެބުރުވަރީ 27 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 މާރިޗު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކައުންސިލްގެ ރަސްމީގަނޑީގައި ދޫކުރަންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މިބޭސް އަޅާނެ ފުޅިއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމުން ބޭސް ދޫކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބޭސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބޭސް ބޭނުންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.