މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކައުންސިލްގެ 08 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022


ކައުންސިލުން ރާވާ އިންތިޡާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ( ކައުންސިލްގެ 08 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022 ) 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި މިއިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 17 މާރިޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮތާއި މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.