މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހޯދުން


ރ. މަޑުއްވަރީ “ސައިމާވިލާ” ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހައްދައިދީފައިވާ ނަންބަރު  R-2/2009/51 (09  ޖޫން 2009) ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށްވަނީ މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

ވީމާ، މިދެންނެވި “ސައިމާވިލާ” ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 30 ޖޫން 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

19  ޖޫން  2022