1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއި ގުޅޭ

  މޫސުން ތަންދޭނަމަ، މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި، ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޢީދު ނަމާދުގެ ފަހުން، ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި އެސަރަޙައްދުގައި ހެނދުނުގެ ސައި ބުއިމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.   ޢީދު ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވެހިކަލް ނުވެއްދުމާއި، ޕާކުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި … Read more

ރަމަޟާން މަހު ރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތަކެތި ޞަދަޤާތްކުރުމާއި ގުޅޭ

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ދެއަހަރު، ރަމަޟާން މަހު ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރާއިރު، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލާފައިވާތީ، މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން، ރަށުގެ މިސްކިތްތަކަށް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމުގައި ހުރަހެއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.   ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލާފައި ވީނަމަވެސް، މިސްކިތަށް ގެންނަ … Read more

ތެޔޮވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ޞަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުން

މިކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން، ރ.މަޑުއްވަރީ، ގްލޯރިއާ، މޫސާ މައުރޫފަށް ދޫކޮށްފައިވާ، ފަހިވައި އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ތެޔޮގުދަން ކުރިމަތިން ތެޔޮވިއްކުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައި ބޯޑު ޖެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އެހެންކަމުން ފަހިވައި އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ތެޔޮގުދަން ކުރިމަތިން ތެޔޮއެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި، ތެޔޮއެޅުމަށް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ދޯނިފަހަރު އަޅާފައި ބޭއްވުމާއި، އެނޫން ބޭނުންތަކަށް އެސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން … Read more

މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ!

  މިދުވަސްވަރަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވެ، 14 ދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، 72 ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރެވޭނެކަމާއި، ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމާއި، ވެކްސިން ނުޖެހޭ އުމުރުގެ ކުދިން ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.   އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ޕީސީއާރު ނަތީޖާ ނުލިބެނިސް ރަށަށް … Read more

އާއަހަރު ފެށުމާއި ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ރަށަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ!

  އާއަހަރު ފެށުމާއި، ސްކޫލް ބަންދުވެ ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު ރަށަށް ދަތުރުކުރަމުންދާތީ ދަންނަވަމެވެ. ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުންނާއި މާލެއިން މަޑުއްވަރީއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މިހާރަކަށް އައިސް ހުއްދަ ނުހޯދައި ދަތުރުކުރާކަން މިކައުންސިލަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ވެކްސިން ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކުން، މާލެއިންނާއި ބަލިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުން ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ކަމަށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.   އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 … Read more

ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން މެދުކަނޑާލުން

ރ. މަޑުއްވަރީން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ދުރުވެގެން ނޫނީ ނުހޯދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580025 އާ ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ info@raamaduvvari.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމުތައް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.raamaduvvari.gov.mv ން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިއިދާރާއިން ދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަވާ ފައިސާ … Read more

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ ރަށު އޮޑިޝަންގެ ދަންފަޅިއެއް އިތުރުކުރުން

    ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ ރަށު އޮޑިޝަނަށް ދަންފަޅިއެއް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ރަށުން ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފުރުޞަތު ނުދެވުނު ފަރާތްތަކަށްވެސް މިހާރު ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ކަމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ، 2021 އޮކްޓޫބަރު 10 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00 ން 21:30 އަށް އޮޑިޝަންގެ އިތުރު … Read more

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަންއާއި ގުޅޭ

  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅު ތަމްޞީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް، ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިއޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް، ޖުމްލަ 15 ބައިވެރިންނެވެ. އެއީ، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 10 ބައިވެރިންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން 5 ބައިވެރިންނެވެ.   އެހެންކަމުން، މަޑުއްވަރީގެ ފަރާތުން މިއޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ 15 ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް، ރަށު … Read more

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅޭ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، 7 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ދިދަ ނެގުމުގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހު 5:45 އަށް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް މަޑުއްވަރީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ދިދަ … Read more