ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން މެދުކަނޑާލުން

ރ. މަޑުއްވަރީން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ދުރުވެގެން ނޫނީ ނުހޯދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580025 އާ ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ info@raamaduvvari.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމުތައް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.raamaduvvari.gov.mv ން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިއިދާރާއިން ދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަވާ ފައިސާ … Read more

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ ރަށު އޮޑިޝަންގެ ދަންފަޅިއެއް އިތުރުކުރުން

    ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ ރަށު އޮޑިޝަނަށް ދަންފަޅިއެއް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ރަށުން ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފުރުޞަތު ނުދެވުނު ފަރާތްތަކަށްވެސް މިހާރު ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ކަމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ، 2021 އޮކްޓޫބަރު 10 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00 ން 21:30 އަށް އޮޑިޝަންގެ އިތުރު … Read more

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަންއާއި ގުޅޭ

  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅު ތަމްޞީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް، ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިއޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް، ޖުމްލަ 15 ބައިވެރިންނެވެ. އެއީ، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 10 ބައިވެރިންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން 5 ބައިވެރިންނެވެ.   އެހެންކަމުން، މަޑުއްވަރީގެ ފަރާތުން މިއޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ 15 ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް، ރަށު … Read more

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅޭ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، 7 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ދިދަ ނެގުމުގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހު 5:45 އަށް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް މަޑުއްވަރީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ދިދަ … Read more

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ދަނޑު ދޫކުރުން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން މިރަށުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތައް ޕްރެކްޓިސްކުރުމަށާއި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް، 2021 އޮކްޓޫބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުބާރާތް ނިމެންދެން، މުޢައްޞަސާތަކަށް ފުޓްސަލްދަނޑު ދޫކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 ނޮވެންބަރު 03 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވީމާ، މިމުއްދަތުގައި ޢާންމުންނަށް ފުޓްސަލްދަނޑު ދޫނުކުރާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން މެދުކަނޑާލުން

ރ. މަޑުއްވަރީން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ދުރުވެގެން ނޫނީ ނުހޯދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6580025 އާ ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ info@raamaduvvari.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމުތައް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.raamaduvvari.gov.mv ން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިއިދާރާއިން ދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަވާ ފައިސާ … Read more

ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް މިރަށުން ފެނި، ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން ރަށަށްއަރާ ފޭބޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް. ހުއްދަ ލިބިގެން ރަށަށް ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށްދާމީހުން. ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން. ޢާއިލާއަށް ދިމާވާ ބޮޑެތިކަންތަށްތަކަށް ( މައިންބަފައިން ބަލިވުން، އަންބިމީހާ ވިހެއުންފަދަ). ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް. އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރިރަށަށް … Read more

ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ޢާންމުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް މިރަށުން ފެނި، ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ގެއިން ބޭރުގައި ނޫޅުން. ގެއިންބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުވުން. ސްކޫލްތަކާއި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން (މިކަން ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީއޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން). ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކްއަވޭގެ ޙިދުމަތްދިނުން. ސެލޫން އަދި ބޯކޮށާ ތަންތަން ބަންދުކުރުން. ގިނަމީހުން … Read more

ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ގަޑިތައް ޢާންމުކުރުން

  ރަށުން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި، ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   ދަތުރު ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގަޑިތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި: ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި: ހެނދުނު 8:30 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ރޭގަނޑު 19:00 ން 20:30 އަށް ރޭގަނޑު 19:00 ން 20:30 އަށް   … Read more