އައިސް ޕްލާންޓަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: PRO/308/2022/02 މިކައުންސިލްގެ އައިސް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޖަނަވަރީ 31 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތެޔޮ ވިއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ދޫކުރާ “ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން” އޮތް ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ތެޔޮ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޑުއްވަރީ އައިސް ޕްލާންޓްގައި … Read more

އައިސް ޕްލާންޓަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސް އާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު ހޯދުން

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2022 ޖަނަވަރީ 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ގަޑީގައެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ބޭނުންވާ ޢަދަދު ތަފްޞީލް 06 ބޮޑު ފަކީރާ (އެސްއެސް) (ކޮޅު ތެދު ފަކީރާ) 15 … Read more

ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން

މިކައުންސިލްގެ (IUL)308/2020/11 ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕަކާއި، 1 ޓަނުގެ ރަށު ޕިކަޕް / ބަގީ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަފްޞީލް ތާރީޚް ގަޑި ތަން މަޢުލޫމާތު … Read more

ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން

މިކައުންސިލްގެ (IUL)308/2020/08 ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕަކާއި، 1 ޓަނުގެ ރަށު ޕިކަޕް / ބަގީ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަފްޞީލް ތާރީޚް ގަޑި ތަން … Read more

ޕިކަޕާއި ބަގީ ހޯދުން

މިކައުންސިލަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕިކަޕަކާއި، 1 ޓަނުގެ ރަށު ޕިކަޕް / ބަގީ އެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަފްޞީލް ތާރީޚް ގަޑި ތަން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 13 ފެބުރުވަރީ 2020 ، ބުރާސްފަތި 13:00 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމް ބިޑު ހުށަހެޅުން 20 ފެބުރުވަރީ 2020 ، ބުރާސްފަތި 13:00 ކައުންސިލް … Read more