ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ)

މަޤާމު: ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-341663 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: ޖީ. އެސް. 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުސާރަ: -/4,465 ރުފިޔާ ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/1,500 ރުފިޔާ އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ 2.       ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުސޫލުން … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-290873 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އެމް.އެސް 2 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 6295.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 އިން … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މަޤާމު: އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-339061 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: ޖީ.އެސް 4 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި ސެކްޝަން/ޔުނިޓް: ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް މުސާރަ: 5020.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-339063 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: ޖީ.އެސް 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި ސެކްޝަން/ޔުނިޓް: ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް މުސާރަ: 4465.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-339062 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: ޖީ.އެސް 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 4465.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ 2.       މިނިމަމް … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-339073 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އެމް.އެސް 1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 5610.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ 2.       ދިވެހިރާއްޖޭގެ … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-290873 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އެމް.އެސް 2 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 6295.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 އިން … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-339073 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އެމް.އެސް 1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 5610.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ 2.       ދިވެހިރާއްޖޭގެ … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަޤާމު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-290873 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކު: އެމް.އެސް 2 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރ.މަޑުއްވަރި މުސާރަ: 6295.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000.00 އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 1.       މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 އިން … Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

  މަޤާމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J-339060 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް އެމް. އެސް. 3 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރ. މަޑުއްވަރި މުސާރަ -/7,035 ރުފިޔާ ސަރވިސް އެލަވަންސް -/2,000 ރުފިޔާ އެހެނިހެން އެލަވަންސް 1.     ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/900 ރުފިޔާ 2.     ސިވިލް ސަރވިސްގެ … Read more