ވަގުތީ ކުލީބިން ދޫކުރުން

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)308/2020/63 (2020 ނޮވެންބަރު 02) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެންމެބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބިން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 585 ނަމްބަރު ބިން އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2021 މާރިޗު 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ، … Read more

ވަގުތީ ކުލީބިން ދޫކުރުން

ވަގުތީ ކުލީބިން ދޫކުރުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 585 ނަމްބަރު ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އެބިން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، އެބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2021 ޖަނަވަރީ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ، ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހު، ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ގަޑީގައެވެ. … Read more

ވަގުތީ ކުލީބިން ދޫކުރުން

މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 585 ނަމްބަރު ބިމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފައިނުވާތީ އަލުން އެބިމަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި 2020 ނޮވެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ، ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހު، ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ގަޑީގައެވެ. ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބިން … Read more

ވަގުތީ ކުލީބިން ދޫކުރުން

މަސްކައްކާހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ އިރު އުތުރު ސަރަޙައްދުން 6 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮކްޓޫބަރު 11 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2020 އޮކްޓޫބަރު 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 04 އޮކްޓޫބަރު 2020