މަސްޖިދުލް ޢުލާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު PRO/308/2022/06 މަސްޖިދުލް ޢުލާ މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރި މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)308/2022/35 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މަސްޖިދުލް ޢުލާގެ ވަށާ ފާރާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި އިސްކުރުބަރީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި މުންނާރުގައި ކުލަލުން. މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ސީލިންގ އަދި އިސްކުރުބަރީގެ ސީލިންގގައި އިންޓީރިއަރ މޮޅު ހުދުކުލަލުން. … Read more

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަންހުރި، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިއިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުންތަކާއި ނަމޫނާތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.   ކައުންޓަރ އޭރިއާ: ދެކުނު ފާރާއި (13 x 11 ފޫޓް)، ހުޅަނގު ފާރު (13 x 11 ފޫޓް) ން ކުލަ ކަހައި، އެ ދެފާރުގައި 6 ނުވަތަ 8 އެމްއެމް ބޯމިނުގެ (ހުދު ކުލައިގެ ސިމްޕަލް/ ރަސްމީކަން ނުގެއްލޭ ފަދަ ޑިޒައިނެއް ހިމެނޭ) ޕީވީސީ ވޯލް ޕެނަލް (ލަކުޑި ފަތި … Read more

އައިސް ޕްލާންޓް މެއިންޓެއިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު PRO/308/2022/03 މިކައުންސިލްގެ އައިސް ޕްލާންޓާއި ލޮނުފެން މޯޓަރާއި އައިސް ޕްލާންޓްގެ ޖެނެރޭޓަރު، 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މެއިންޓެއިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. އައިސް ޕްލާންޓާއި ލޮނުފެން މޯޓަރާއި ޖެނެރޭޓަރަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ސްޕެއަރ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސްޕެއަރ ގަނެ އެތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެތެރޭން ސްޕެއަރއެއް ގަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ ގަންނަން ޖެހުނު އެއްޗެއް ގަނެ، އެ އެއްޗެއް ގަތް ބިލު ހުށަހެޅުމުން އެބިލުގެ ފައިސާ ކައުންސިލުން ދައްކާނެއެވެ. އައިސް ޕްލާންޓާއި … Read more

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރެހުމާއި ޢިމާރާތްކުރުން

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)308/2021/72 (2021 ނޮވެންބަރު 21) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކައުންސިލުންދޭ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތް ކުރަހައި، މިކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން އެއްއުރަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރެހުން ސެޓްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާއި ތަފްޞީލުތައް މި އިޢުލާނާއި އެއްފަތްކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓްގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ 4 ފްލޯގެ އާކިޓެކްޗްރަލް އަދި … Read more

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރެހުމާއި ޢިމާރާތްކުރުން

  މިކައުންސިލުންދޭ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތް ކުރަހައި، މިކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން އެއްއުރަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.   ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރެހުން ސެޓްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާއި ތަފްޞީލުތައް މި އިޢުލާނާއި އެއްފަތްކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓްގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ 4 ފްލޯގެ އާކިޓެކްޗްރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ކުރެހުންސެޓް ފުރިހަމަކުރުން. ޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓުވޯކުގެ ތަފްސީލްކުރެހުންތަކާއި އަލިފާން ނިވާ ނިޒާމްގެ ތަފްސީލުތައް. … Read more

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން

މިކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ކުރަންހުރި، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިއިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުންތަކާއި ނަމޫނާތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. މަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ޕާކުގެ ކެންޓީނު ޢިމާރާތް ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ފެނާއި ކަރަންޓް ވައިރުކުރުމާއި ހިޔާކުރުމާއި ތަޅުން އެޅުމާއި ސީލިންގްކުރުމާއި އެލުމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމާއި ސީލަރުލުމާއި ކުލަލުން. (ކެންޓީނުގައި ލާންވާނީ މަޑު ޕްރައިމަރީ ކުލަތަކެވެ.) ފާޚާނާތަކުގެ ތަޅުމާއި ބިތްތަކުގައި މުށި ޖެހުން. (ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ … Read more

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމާގުޅޭ

ރ. މަޑުއްވަރީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާނީ ދިވެހީންނެވެ. (މަޑުއްވަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންނާއި މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން) މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއް މަދުވެގެން މަހަކު 1 (އެކެއް) ފަހަރު ކުނިކަހާ ކުނި އުކާލުން. ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށެވެ. މަޑުއްވަރީ … Read more

އިރުވެލި މާލަން ތަރައްޤީކުރުން

    އިރުވެލި މާލަމުގައި ކުރާންހުރި، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިއިޢުލާނާއިއެކު އެއްފަތްކުރެވިފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ނަމޫނާތަކާއި، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.   މިހާރު ހުރި ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން މިހާރުހުރި ދޮރު ނަގައި، ދޮރު ހުރިތަން ރާނައި، ދެފަރާތުން ސިމެންތިޖެހުން. މިހާރު ހުރި ފާޚާނާގެ ބިތްތަކާއި ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ނައްޓުވައި އައު މުށިޖެހުމާއި ގްރައުޓް އެޅުން. ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ ތަޅުމަށް ޚާއްޞަ މުށްޓެކެވެ. އަދި ބިތްތަކުގައި ޖަހާނީ … Read more

އޭސީ ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން އޭސީ ސަރވިސްކުރުން މަސްޖިދުލް ޢުލާ އާއި މަސްޖިދުލް އަމާނާ އާއި ހިނަވާގެ އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއާކޯންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ސަރވިސްކުރަން ބޭނުންވާ އޭސީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަސްޖިދުލް ޢުލާ 24 ހާސް ބީޓީޔޫ 10 އޭސީ މަސްޖިދުލް އަމާނާ 24 ހާސް ބީޓީޔޫ 02 އޭސީ 12 ހާސް ބީޓީޔޫ 01 އޭސީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 12 ހާސް ބީޓީޔޫ 04 އޭސީ ހިނަވާގެ 24 ހާސް ބީޓީޔޫ 01 … Read more

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)308/2021/28 އިޢުލާނުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިއަލުން އެމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިރަށުގައި ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ކުރަންހުރި، ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިއިޢުލާނާއިއެކު އެއްފަތްކުރެވިފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. މަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޕާކުތެރޭގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލްކުރުން. ޕާކުގައި ހަރުކުރާ ތަކެތީގެ ބުޑުތައް ކޮންކްރިޓްކުރުން (30 ބުޑު) 18x18x18 އިންޗި. ޕާކުގައި … Read more