ނީލަންކިޔުން

މިކައުންސިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. # ގަޑި ތަން ދުވަސް ފުރަތަމަބައި ހެނދުނު 9:00 އިރުމަތީ އަވަށު ކުރީގެ އަންހެނުންގެ މިސްކިތް 16 ޖަނަވަރީ 2021 (ހޮނިހިރު) ދެވަނަބައި ހަވީރު 16:00 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް 16 ޖަނަވަރީ 2021 (ހޮނިހިރު) ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން، ތަކެތި ގެންދަންވާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާތާ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް … Read more

ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން

މިއިދާރާގައި ބައުވެފައިވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ސަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 26 ފެބުރުވަރީ 2020