ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތައް/ މަޝްރޫޢުތައް

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2020
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 31 ޑިސެންބަރު 2021
 • 70%

ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 15 ނޮވެންބަރު 2019
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
 • 100%

އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2020
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
 • 100%

ދެކުނު ބަނދަރު މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2020
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2021
 • 90%

ސްކޫލް މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 29 ޑިސެންބަރު 2019
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 31 އޯގަސްޓު 2021
 • 100%

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

 • ފެށުނު ތާރީޚް: 27 އޯގަސްޓު 2020
 • ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 18 އޭޕްރީލް 2021
 • 100%