ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތައް/ މަޝްރޫޢުތައް

ސްކޫލް މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

90%

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

30%

ދެކުނު ބަނދަރު މަޝްރޫޢު

60%