ރ. މަޑުއްވަރީ، ނޫވިލު، ސަމިއްޔާ އިބްރާހީމަށް 2001 ވަނަ އަހަރު ރ. މަޑުއްވަރީން ގޯއްޗެއް ދޫކޮށް ބިން ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް