އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމުގެ ހުއްދަ


    ރަށަށް ނިސްބަތްވާ އޮޑިއެއްއެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ އޮޑިއެއްރަށަށް ނިސްބަތްނުވާ (ރަށުންބޭރު)އޮޑިއެއްރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތް އޮޑިއެއް

    އޮޑީގެ މަޢުލޫމާތު    އޮޑީގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު