އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން


  ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީގޯތީގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ


  އަލަށްގެއްލިގެންހަލާކުވެގެންއައުކުރަން

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭމީހާގެ


  ބިމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު


  އަމިއްލަބަންޑާރަ

  ހިބައިންތަރިކައިންވަސިއްޔަތުންގަނެގެން

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ/ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީބިމުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމަށް 05 (ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމަށް 10 (ދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގޯއްޗައް ކުރިން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލުގޯތީގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް