ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/23
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 14/05/2023
ސުންގަޑި: 31/05/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް މިކައުންސިލަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަންބަރު ގޭގެ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
1 ގުލިސްތާނުގެ ރ. މަޑުއްވަރި (308)R-2/2019/01

ވީމާ، މި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 31 މެއި 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.