ޑައުންލޯޑްސް

  • ހުރިހާ
  • ބަޔާން
  • އުޞޫލު
  • ފޯމު
  • ޤަވާޢިދު

ރ.އުފުލަންދޫ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން

27 އޮގަސްޓް 2023