ދެކުނު ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/26
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 21/05/2023
ސުންގަޑި:
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ދެކުނު ބަނދަރުގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށްޓަކައި ފަޅުތެރޭގައި ކޮންކްރިޓް ބުޑު ބަހައްޓައި މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ.

ވީމާ، ބަނދަރުގެ ދިގު ޖެޓީގައި އަޅާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރުވެސް ބަނދަރުގެ ހުރަހަށް އެޅުމަށް އެންމެހާ އޮޑިވެރިންނަށް އަންގާ އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަދި މިގޮތަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާއިރު ރޭމްޕާއި ސިޑި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ނޭޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.