ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދެންނެވުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/27
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 23/05/2023
ސުންގަޑި: 25/05/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް، 2023 މެއި 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

  1. ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދާއި އުސޫލު އެކުލަވާލުން.
  2. ޑިންގީ ޖެޓީގެ ފައްތިޔާ ވިއްކާ އަގާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  3. ކުލީ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އައުކުރުމާއިމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ހޯދުން.
  4. ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި އޮޑި އެހެލުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން. އަދި އެތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން، ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރު އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު މޫދަށް އެރުމަށް ޚާއްޞަކުރުމާއިމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ހޯދުން.
  5. ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ރަށުގެ މަގުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.