ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/308/2023/33
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 13/07/2023
ސުންގަޑި: 21/07/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2023 ޖުލައި 21 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް މަޑުއްވަރީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.