ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުއަޅާ ޞަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހާއި ތަކެތި ނެގުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/34
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 18/07/2023
ސުންގަޑި: 31/07/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

މިރަށު ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޞަރަހައްދުގައިހުރި ރުއްގަހާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނަގައި، ބިން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޞަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހާއި ދަރުތަކާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، 2023 ޖުލައި 31 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެތަކެތި ނަންގަވައި ބިން ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތި ނަގައި ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.