ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/40
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 28/08/2023
ސުންގަޑި: 30/08/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)308/2023/40 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު އާއްމުކުރީމެވެ.

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2023 އޮގަސްޓު 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ކުރިން މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް info@raamaduvvari.gov.mv ފޮނުއްވުން ނުވަތަ 6580025 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.